ngày 27 tháng 3 năm 2017

đầu bếp

các vị trí truyển dụng

– head chef
– sous chef
– cold kitchen
– pastry
– chef de partie
– stewart